František Novák

Dlouholetý duchovní správce v Kašperských Horách P. František Novák (1920 – 1985), rodák ze Zahájí u Českých Budějovic, jedna z předních kulturních osobností Šumavy druhé poloviny 20.století. V pohraničních Kašperských Horách a v okolních farnostech – v Rejštejně, Srní a Dlouhé Vsi působil většinu svého aktivního života, téměř 34 let, od roku 1951 až své náhlé smrti roku 1985.

Přes nepřátelství a protivenství tehdejšího komunistického režimu vůči církvi dokázal tento kněz i za značně omezených podmínek najít si prostor k duchovnímu působení. Dařilo se mu to díky jeho hluboké víře, zájmu o lidi ale také díky jeho nespornému nadání a intelektu. Byl vnímán jako mimořádně charismatická osobnost, neustále se vzdělával, miloval krásnou literaturu.

Dovedl oslovovat věřící i nevěřící, zvlášť silný vliv měl na mládež. Věnoval se soustavně mladým lidem a mnoho jich přivedl na cestu vzdělanosti. Stal se velkou oporou obyvatel v pohraničním regionu v dobách totality.

Ve svých farnostech pečoval nejen o uchovávání kostelů, far, církevních obrazů a plastik, ale především prohluboval povědomí o křesťanských duchovních a mravních hodnotách. Byl nadaným řečníkem, dokázal své spoluobčany ve zlých časech povzbudit, v jeho kázáních zaznívala často slova „Nebojte se!“. Podařilo se mu mimo jiné obdivuhodně a přínosně udržet i prastarou tradici kašperskohorské pouti Panny Marie Sněžné.

Je příkladem člověka, který pomáhal chránit živou víru a duchovní tradici i v dobách nejtvrdšího útlaku komunistického režimu. Pro jeho úspěšné působení ve službě Bohu a lidem v srdci Šumavy – na arciděkanství v Kašperských Horách jej kolega – literát P. František Hobizal v jedné své krajové reportáži nazval „arciděkanem Šumavy“. Jeho promluvám naslouchali věřící nejen v Kašperských Horách a připojených farnostech, ale i účastníci poutních slavností v okolí jako v Sušici, Strašíně nebo Vimperku, nezřídka také letní návštěvníci Šumavy.

Sbírku jeho kázání pod názvem Slova přátelům vydalo nakladatelství Karmášek v Českých Budějovicích v letech 2006 a 2007. Texty „šumavského arciděkana“ ani po desetiletích nikterak nezastaraly, svým stále aktuálním a živým duchovním obsahem podmanivě oslovují i dnešní čtenáře.

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

 


 

 

 

P.František Novák při uvítání diecézního biskupa ThDr. Josefa Hloucha v Kašperských Horách 5.července 1970,
archiv Muzea Šumavy