Řeka Otava a vodáctví

Otava vzniká soutokem horských říček Křemelné a Vydry pod Čeňkovou pilou na Šumavě.Odtud teče severním směrem k Sušici, kde se postupně přes Horažďovice a Strakonice stáčí k východu. Při ústí Blanice se pod Pískem opět stáčí k severu a několik kilometrů před soutokem s Vltavou mění směr na severovýchodní.Délka celé řeky je necelých 113 km  a za vyššího stavu je celá splavná.

Otava, jako jedna z mála řek u nás, dává širokému okruhu zájemců příležitost k vodní turistice i sportovním výkonům, téměř po celý rok. Horní tok od Čeňkovy Pily do Rejštejna je peřejnatý a rychlý, údolí úzké a zalesněné. Koryto je kamenité, místy s balvany, prahy a vodními válci v řečišti. Ke splutí horní části řeky je potřeba mít základní znalosti a zkušenosti s prudší a peřejnatou vodou. Následkem povodní došlo v některých místech k razantním změnám v řečišti a tím i ke zvýšení obtížnosti. Doporučujeme i těm , kteří tento úsek již v minulosti splouvali aby si jej předem prohlédli. Předejdou tím nepříjemným překvapením. Pod Rejštejnem se proud uklidňuje a peřeje jsou méně nebezpečné, stále je však Otava rychlou  řekou. Od Sušice se údolí postupně otevírá, proud slábne a nebezpečí se stupňuje pouze při překonávání častých jezů. Tento charakter si řeka udržuje až k nádrži Orlík.

Otava není příliš vodnatá řeka. Zejména v obdobích sucha, v čase hromadných “nájezdů“ na české řeky, je průtok vody minimální. Vodní stav se často mění při prudkých deštích nebo bouřkách na Šumavě. 

Do všech míst, kde chcete zahájit nebo skončit plavbu, je možno přepravovat lodě auty. Silnice sleduje řeku takřka podél celého jejího toku. Stanování a táboření je povoleno jen na vyhrazených místech a za podmínek stanovených provozním řádem. Se souhlasem správců pozemků lze tábořit tam, kde to není výslovně zakázáno. Zákaz platí pro les, zemědělskou půdu, rezervace,CHKO, ochranná pásma toků a pozemky tvořící koryto vodního toku.Po celém toku vzniklo několik tábořišť. Většina míst, kde se mohlo nouzově tábořit, má však dnes své majitele, kteří zde obvykle táboření netolerují. Doporučujeme proto využívat pouze veřejných tábořišť, kterých je již dostatečné množství a nabízí i ubytování v chatkách.

Úsek Čeňkova Pila – Sušice se splouvá většinou v jarních měsících, kdy to vodní stav dovoluje. Plavba trvá několik hodin, a protože v tomto období bývá ještě chladnější počasí, obvykle se končí v Sušici. V letním období se díky menšímu průtoku většinou začíná v Sušici.

Plavba ze Sušice do Písku trvá 3 – 4 dny, k Ústí Červené nad Vltavou 5 – 6 dní. Zbytek času, kromě návštěv husté sítě oblíbených hospůdek, můžeme strávit túrami, návštěvami muzeí, nebo prohlídkou přírodních a kulturních zajímavostí, kterých zde nalezneme nespočet.

Přírodní a historické zajímavosti v okolí řeky Otavy

Čeňkova Pila – Dnes rekreační osada na soutoku Křemelné a Vydry, původně pila podnikatele Čeňka Bubeníčka. Zdejší hydroelektrárna je technickou památkou.

Svojše – Šumavská osada s bývalou sklářskou hutí. Nedalekou rulové Dračí skály s výhledem do údolí Otavy.

Pavlova Louka – Původně místo, kde se vázaly vory. Dnes jediné povolené odpočinkové místo pro vodáky v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn.

Rejštejn – Ve 13. století rýžovnická osada, později otevřeny i zlaté doly.Od r. 1584 královské horní město. V 17. století úpadek těžby. Pozdně gotický kostel. Na náměstí mlecí kámen z doby těžby zlata.

Kašperské Hory – Vznikly jako hornická osada ve 13. století. Zlato rýžováno i dolováno. Gotický kostel ze 14. století s nástěnnými malbami z doby vzniku. Renesanční radnice s barokními štíty.Muzeum Šumavy s bohatými sbírkami.

Kašperk – Gotický hrad z doby Karla IV., který chránil zemské stezky a hranice.Je typickou ukázkou pevnostního stavitelství.

Annín – Sklárna z konce 18. století. Dnes brusírna skla. První autokempink v bývalém Československu.

Sušice – Město (dříve) známé výrobou známých zápalek a rekreačním okolím. V 8. – 9. století rýžovnická osada povýšená Přemyslem Otakarem II. na město. Zbytky městského opevnění, barokní radnice, židovský hřbitov, kapucínský klášter, Muzeum Šumavy s expozicí sirek a kaple Anděla strážce na vrchu nad městem.

Svatobor – Dominanta Sušicka s rozhlednou a televizní věží. Součástí rozhledny je i turistická chata s možností ubytování.

Rabí – Zřícenina největšího českého gotického hradu. Původně pevná tvrz dobytá husity. Při přestavbě v 15. století hrad důkladně opevněn. Při stavovském povstání vydrancován a po požáru v 18.století opuštěn.

Prácheň – Zřícenina gotického hradu baronů ze Strakonic z doby po r. 1315. Dochovány zbytky věží, hradeb a bašt.

Horažďovice – Původně trhová osada, v r. 1292 povýšena na město. Zachovány dvě městské brány. Barokní zámek ze 16. a 17. století. Zámecká zahrada ze 17. století.

Strakonice -  Jako osada připomínána v r. 1255. V r. 1367 povýšeny na město. Hrad založený ve 13. století baronem ze Strakonic. V areálu kostel, kapitulní síň, knížecí palác, věže Rumpál a Jelenka aj. V hradě dnes muzeum.Radnice z r. 1820, synagoga z r. 1860 atd.

Štěkeň - Barokní zámek z r. 1664, účelově využitý. Gotický kostel ze 13. století, barokně přestavěný. V r. 1923 zde zemřel spisovatel Karel Klosterman.

Kestřany – Dvě zachovalé tvrze ze 13. a 15. století. Přilehlý zámek i kostel z 18. století jsou vzpomínkou na baroko.

Putim – Gotický kostel ze 13. století, štíty domů ve stylu selského baroka. Obec známá z Haškova Švejka.

Písek – Osídlení od 8. století. Od r. 995 osada rýžovníků zlata. Již v r. 1294 povýšeno na město královské. Koncem 18. století bylo město středem Prácheňského kraje. Hrad založen jako královský, současně s městem. Nejstarší gotický most v ČR ze 13. století. Ve městě renesanční a barokní domy a části hradeb. Kostel s věží 74 m vysokou. Klášterní kostel jež byl upraven z bývalé solnice v 17. století.

Zvíkov – Původně předhistorické hradiště nad soutokem Otavy s Vltavou. Hrad připomínán od r. 1234. Přístup po mostě z r. 1777, za mostem věž zvaná Hláska ze 13. století. Hlavní palác o pěti křídlech s hlásnou věží obloženou žulovými kvádry. V paláci gotická kaple. V severní části Červená věž. Všechny objekty i opevnění ze 13. století.

Autor textu: Petr Koutný (2003)
Půjčovna lodí Otava, Sušice 
http://www.otava.eu/